پنج شنبه 1 آبان 1399
تاريخ:بيستم دی 1393 ساعت 11:19   |   کد : 4949
جشن تلبس و عمامه‌گذاري طلاب حوزه‌هاي علميه رضويه و مولي‌الموحدين و مركزي شيراز با حضور آیت اللهع جنتی دبیر شورای محترم نگهبان
گزارش تصویری
جشن تلبس و عمامه‌گذاري طلاب حوزه‌هاي علميه رضويه و مولي‌الموحدين و مركزي شيراز با حضور آیت اللهع جنتی دبیر شورای محترم نگهبان


جشن تلبس و عمامه‌گذاري طلاب حوزه‌هاي علميه رضويه و مولي‌الموحدين و مركزي شيراز با حضور آیت اللهع جنتی دبیر شورای محترم نگهبان جشن تلبس و عمامه‌گذاري طلاب حوزه‌هاي علميه رضويه و مولي‌الموحدين و مركزي شيراز با حضور آیت اللهع جنتی دبیر شورای محترم نگهبان جشن تلبس و عمامه‌گذاري طلاب حوزه‌هاي علميه رضويه و مولي‌الموحدين و مركزي شيراز با حضور آیت اللهع جنتی دبیر شورای محترم نگهبان جشن تلبس و عمامه‌گذاري طلاب حوزه‌هاي علميه رضويه و مولي‌الموحدين و مركزي شيراز با حضور آیت اللهع جنتی دبیر شورای محترم نگهبان جشن تلبس و عمامه‌گذاري طلاب حوزه‌هاي علميه رضويه و مولي‌الموحدين و مركزي شيراز با حضور آیت اللهع جنتی دبیر شورای محترم نگهبان جشن تلبس و عمامه‌گذاري طلاب حوزه‌هاي علميه رضويه و مولي‌الموحدين و مركزي شيراز با حضور آیت اللهع جنتی دبیر شورای محترم نگهبان جشن تلبس و عمامه‌گذاري طلاب حوزه‌هاي علميه رضويه و مولي‌الموحدين و مركزي شيراز با حضور آیت اللهع جنتی دبیر شورای محترم نگهبان جشن تلبس و عمامه‌گذاري طلاب حوزه‌هاي علميه رضويه و مولي‌الموحدين و مركزي شيراز با حضور آیت اللهع جنتی دبیر شورای محترم نگهبان جشن تلبس و عمامه‌گذاري طلاب حوزه‌هاي علميه رضويه و مولي‌الموحدين و مركزي شيراز با حضور آیت اللهع جنتی دبیر شورای محترم نگهبان جشن تلبس و عمامه‌گذاري طلاب حوزه‌هاي علميه رضويه و مولي‌الموحدين و مركزي شيراز با حضور آیت اللهع جنتی دبیر شورای محترم نگهبان جشن تلبس و عمامه‌گذاري طلاب حوزه‌هاي علميه رضويه و مولي‌الموحدين و مركزي شيراز با حضور آیت اللهع جنتی دبیر شورای محترم نگهبان جشن تلبس و عمامه‌گذاري طلاب حوزه‌هاي علميه رضويه و مولي‌الموحدين و مركزي شيراز با حضور آیت اللهع جنتی دبیر شورای محترم نگهبان
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان